See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

การกำนหดลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(นอกระดับควบ)

กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่่วนท้องถิ่น

ขอแก้ไขข้อความตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4ว23 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562

ซักซ้อมการขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

ซักซ้อมการตั้งกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้ง ระดับ ทั่วไปและวิชาการ ว.191

ประกาศ ก กลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการพ.ศ. 2561

ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการพ.ศ. 2562

ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึนายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเืพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ประกาศ ก.อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการพนักานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ-บุคลากรทางการศึกษา-อาชีวศึกษา-12-พ.ค.65

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตััง ว.144 ปี 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาจ้างทั่วไป(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

 

Designs by CoolMaxRadio