See PRO editionSee PRO edition

 

 

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy  รอบหกเดือนแรก  พ.ศ.2566

กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift  Policy  รอบหกเดือนหลัง  พ.ศ.2565

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift  Policy  รอบหกเดือนแรก  พ.ศ.2565

ประกาศเจตนำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร  ประจำปี  2565

ประกาศเจตนารมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  ประจำปี  2565

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี  2565

Designs by CoolMaxRadio