See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy  รอบหกเดือนแรก  พ.ศ.2566

กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift  Policy  รอบหกเดือนหลัง  พ.ศ.2565

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift  Policy  รอบหกเดือนแรก  พ.ศ.2565

ประกาศเจตนำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร  ประจำปี  2565

ประกาศเจตนารมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  ประจำปี  2565

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

กิจกรรมรณรงค์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ  ประจำปี  2565

กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี  2565

กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้้เลือดออก ปีงบประมาณ  2565

Designs by CoolMaxRadio