See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

 

สถิติการให้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  (รอบ  6 เดือนแรก)  ปี  2566

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  (รอบ  6  เดือนหลัง)  ปี  2565

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  (รอบ  6  เดือนแรก)  ปี  2565

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  เมษายน  2565

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  มีนาคม  2565

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  มกราคม  2565

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  ธันวาคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  ตุลาคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน กันยายน  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  สิงหาคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  มิถุนายน  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  เมษายน  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  มีนาคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือน  มกราคม  2564

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือนธันวาคม  2563

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำเดือนตุลาคม  2563

รายงานข้อมุลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปี 2561

 

 

Designs by CoolMaxRadio