See PRO editionSee PRO edition

 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน ประจีปี 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ประจำปี 2566

คู่มือการตรวจฎีกา ประจำปี 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

คูู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566

คู่มือการประมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส

มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบน

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หนองหลัก

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กระบวนการจัดการความรู้

ควบคุมภายใน

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน

คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e - GP

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e - GP

คู่มืองานธุรการ

คู่มือเบี้ยยังชีพ

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือและแนวทางตามระบบแท่ง

คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

 

Designs by CoolMaxRadio