See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

รายงานผลการประเมินความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำปี  2565

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) ประจำปี 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำปี  2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ปี 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ปี 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

Designs by CoolMaxRadio