See PRO editionSee PRO edition

 

 

รายงานผลการประเมินความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำปี  2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำปี  2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ปี 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ปี 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

Designs by CoolMaxRadio