See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

ด้วยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยตรงของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ที่มีหย่อมความกดอากาศสูง สภาพอากาศปิด และเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งส่งผลต่อการหมุนเวียนและการกระจายตัวของอากาศทำให้มลพิษจากฝุ่นละอองเกิดการสะสมในอากาศปกคลุมพื้นที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ วัชพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตร ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  งดการเผาทุกชนิด เช่น การเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร  ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้  วัชพืช  โดยหันมาจัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ตอซังข้าวโพด ตอซังอ้อย และซากวัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถ่กลบ การใช้สารย่อยสลาย หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม  หากเกิดการเผาทุกชนิด จะดำเนินการประสานสถานีตำรวจภูธรท้องที่ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอย่างจริงจัง

 

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Designs by CoolMaxRadio