See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

    โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล  เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา  ฉบับที่  5

คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  5  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  เพื่อดำเนินการแก้

ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

              

                            

Designs by CoolMaxRadio