See PRO editionSee PRO edition

 

 

    โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล  เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา  ฉบับที่  5

คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  5  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  เพื่อดำเนินการแก้

ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

              

                            

Designs by CoolMaxRadio