See PRO editionSee PRO edition

 

 

                   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  EIT  ประจำปี  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จังหวัดนครราชสีมา

เข้าดำเนินการสำรวจและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ.2565  บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประจำปี  2565  ในวันที่  25  มีนาคม  2565  เวลา  11.00  น.

                                 

                                 

                                  

                                  

Designs by CoolMaxRadio