See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

                                                ปลัด/รองปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

 

    

      

  นายชูทวีป  สุวรรณทา

     ผู้อำนวยการกองช่าง   

รักษาราชการแทนปลัด  อบต.หนองหลัก 

  

 
 

        

       

                   รองปลัด  อบต.หนองหลัก      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

 

 นางสาวิตรี  กลิ่นพิมาย

หัวหน้้าสำนักปลัด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 นางยวัชรธร  ทูลไธสง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

               

นายภูริต  ฉวีวงศ์

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

  

นายทรงพล  เสริมราษฎร์

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวศศิธร  ไกรอ่ำ

 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

                  นักวิชาการเกษตร

 

               

 

-ว่าง-

 

 

 

                 เจ้าพนักงานป้องกันแฯ

นายสมพล  รัตนภักดี

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นางสาวชมพูนุช  ศาสตรา

คนงานทั่วไป 

  

 

 

 

 

                          นางกัลยา  ถมยาแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

                           

 

 

 

                                 -ว่าง-

 

 

 

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

 

                   

               นายเตียง  ขาวสุข

                  ภารโรง

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางสาวหงศ์เหม  นรเศรษฐวิกรม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

        

 

 

 

 

 

            

นายจรัส  รัตนภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

โทร.044-081018 / 097-9628946

  

          รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

 

 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม อบต.หนองหลัก

         ลงทะเบียนคำร้องเด็กแรกเกิด

          ประชาสัมพันธ์ เด็กเเรกเกิด

         แจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า

        แจ้งถนนสาธารณะชำรุดเสียหาย

            นโยบายไม่รับของขวัญ

              ( No Gift Policy )

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

  

  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

    

           ร้องเรียนร้องทุกข์

       แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

      

          แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

     

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.หนองหลัก

    

          แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

  

 การแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ อบต.หนองหลัก   

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทาสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  

 

 

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Designs by CoolMaxRadio