See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

                      ทำเนียบคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

นายจรัส  รัตนภักดี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.097-9628946

 

นายเทียม  วารินทร์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.  081-0764384

 

 นายบุญเรือง  กระฉอดนอก 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร. 062-1084889

 นางละบัตร  เยาวพันธ์ 

เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร. 091-0187823

 

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 

                                                                                      

                                                                                           นายชูทวีป  สุวรรณทา

    ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

 โทร.098-1864240 

 

    

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

  โทร.  -

 

                                  

     นางสาวิตรี  กลิ่นพิมาย             นางสาวจารุณี  แปลนดี               นายชูทวีป  สุวรรณทา              นายวัชรธร  ทูลไธสง

    หัวหน้าสำนักปลัด  อบต.       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ          ผู้อำนวยการกองช่าง           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

     โทร 062-9514453         รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง         โทร  098-1864240         รักษาราชการ  ผอ.กองการศึกษา

                                         โทร  0899462513                                                     โทร 091-8343148

 

    

  

 

 

 

 

            

นายจรัส  รัตนภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

โทร.044-081018 / 097-9628946

  

          รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

 

 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม อบต.หนองหลัก

         ลงทะเบียนคำร้องเด็กแรกเกิด

          ประชาสัมพันธ์ เด็กเเรกเกิด

         แจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า

        แจ้งถนนสาธารณะชำรุดเสียหาย

            นโยบายไม่รับของขวัญ

              ( No Gift Policy )

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

  

  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

    

           ร้องเรียนร้องทุกข์

       แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

      

          แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

     

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.หนองหลัก

    

          แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

  

 การแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ อบต.หนองหลัก   

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทาสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  

 

 

กระทู้ล่าสุด

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 159 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Designs by CoolMaxRadio